Sideindhold
Menu
Nyt

Nyt fra os

25. august 2018

Servicetelefonen skifter gear.

Der er åben for sms 24/7, men der er ikke længere daglig telefontid. I stedet ringer vi tilbage eller svarer på sms inden for et døgn. Målet er at vi har løst problemet inden for to døgn. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil vi have forklaret, hvad årsagen er og så vidt muligt givet en bud på, hvornår en løsning kan forventes.

Ændringen skyldes, at vi den senere tid generelt har oplevet et fald i antallet af henvendelser, ligesom vi har oplevet få telefonopkald og langt flest henvendelser på sms.

Nummeret er det samme: 30829002.

Bestyrelsen

26. juni 2018

Jes Per stopper i teknikken

Jeg vil derfor takke JP for den enorme og helt uvurderlige indsats, som han har ydet for Egnsnettet lige siden foreningen blev stiftet.

JP har ønsket et generationsskifte og de sidste par år har han og resten af bestyrelsen forsøgt at finde "nyt blod" til teknikgruppen. Det har desværre ikke været muligt at finde nogen til at overtage den daglige drift og vedligeholdelse af nettet.

For at aflaste teknikgruppen åbnede vi derfor for køb af ekstern bistand i forbindelse med vedtagelsen af vores nye strategi på generalforsamlingen i marts.

Den seneste tids periodevise nedbrud på større dele af nettet, har gjort  det nødvendigt at inddrage hjælp udefra i større omfang end hidtil, og JP har i går meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte sit arbejde i teknikgruppen. JP fortsætter sit arbejde i bestyrelsen.

Jens

bestyrelsesformand

23. april 2018

Referat af generalforsamling 19. marts 2018

 1. Valg af dirigent og referent: Tove og som referent Tove

Dirigenten oplyste at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke fuldt havde levet op til de formelle krav, dels da dagsordenen først kom på hjemmesiden 14 dage forud for afholdelsen, dels da der ikke havde været indkaldt pr. mail, da foreningens mailliste ikke er fuldstændig. Indkaldelsen har været på hjemmesiden og er annonceret i Adresseavisen rettidigt.  

De tilstedeværende accepterede at gennemføre generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Formand Jens Ravn Sørensen berettede at vi:

 • Har opgraderet Følle Strand med ny mast og nyt udstyr, der giver meget større kapacitet. Der er tale om et pilotprojekt med en forventet hastighed på i hvert fald 50MB
 • Skal flytte Thorsager masten som følge af ejerskifte på ejendommen; så her opsættes også nyt udstyr
 • Har aftalt opgradering af Tirstrup som projektområde, hvor der som noget nyt gøres brug af eksternt firma. Området er prioriteret øverst på listen over opgraderinger. dette er dog ikke startet op som planlagt, men er prioriteret øverst på vores liste over områder, der opgraderes.

Foranlediget af prioriteringen af Tirstrup har vi erfaret, at der er langt flere frekvenser til fri og dermed lovlig anvendelse. Det giver os mulighed for bedre net.

Bestyrelsen har på baggrund af spørgsmål på sidste generalforsamling arbejdet med foreningens strategi. Resultatet foreligger som forslag, jfr. pkt.5.

Der er udarbejdet generelle principper for samarbejdet med foreningens masteholdere, således at aftalerne bliver mere ensrettede, dog afhængig af mastens centrale stilling. Principperne tager udgangspunkt i, at det fortsat skal være det frivillige og ulønnede samarbejde, der er bærende for foreningens virke.

Vedrørende foreningens økonomi kan det nævnes, at vi ser faldende medlemstal bl.a. i områder, hvor fiber etableres. Vi har ikke reklameret for vores net nogen steder, men fremover kan det oplagt ske i opgraderede områder.

Der er, ligeledes som en udløber af seneste generalforsamling, arbejdet med restance-listen, så beløbet nu er reduceret fra 150.000 til 35.000 kr. Arbejdet er ikke helt afsluttet.

Foreningens formue bliver delt på 2 banker for at sikre, at beløbet er under indskydergarantiordningen.

Udover opgradering og vedligeholdelse af nettet afholder foreningen hver måned 2 gange BØVL aftener på Hotellet og 2 gange BØVL dage I A-huset, hvor man kan komme med IT problemer. Der rettes en stor tak til de frivillige. Generelt bemærkes, at foreningen ved ca. 13 frivilliges faste indsats servicerer i omegnen af 600 husstande.

Hjemmesiden har fået nyt design og er blevet meget lettere tilgængelig.

 Formandens beretning blev godkendt.

 Beretningen affødte følgende kommentarer:

 • der skal fokuseres på at få gang i samarbejdet med den eksterne aktør og på målsætningen om at få bragt Tirstrup i spil som indsatsområde
 • vi skal lave en mail-liste over medlemmerne 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse  

Det fremlagte regnskab blev gennemgået af Knud Erik Hansen, der er udpeget som intern revisor. Indtægterne er faldet. Mellemværendet med ikke-betalende brugere er reduceret væsentligt. Tilgodehavende moms kræver, at vores konto bliver registreret som Nemkonto

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år. 

Kontingent blev uændret 0 kr og det fremlagte budget blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til strategiplan for Egnsnettet 2018 – 2023 blev diskuteret med følgende kommentarer:

 • Kan der opgraderes mere end 30 % brugere/år? Bestyrelsen afventer her resultatet med samarbejdet med eksternt firma til vurdering af omkostningerne.
 • Bestyrelsen skal diskutere/vurdere, om der skal være ”balance” i de enkelte områder, altså om og i givet fald hvilket brugertal, der kræves for at oprette skud til nye steder
 • I Tirstrupområdet er der stort behov for bedre net
 • Der efterlyses større synlighed for vort net, mere reklame f.eks på Facebook
 • Strategiplanen vedtaget

 6. Valg af bestyrelse og suppleanter  

4 er på ordinært valg, heraf modtager alle med undtagelse af Else Nørfelt genvalg. Der stilledes to kandidater til bestyrelsen, hvorfor der blev foretaget afstemning. Der blev afgivet 11 stemmer, der fordeltes med 1 (Viktor Pedersen), 8 (Anders Madsen) samt 2 blanke. Følgende genvalgt til bestyrelsen: Tove Christiansen, Jens Ravn Sørensen, Jes Per og nyvalgt er Anders Madsen(anders_1991@hotmail.com)

Som 1. suppleant blev Elisabeth Carstensen genvalgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege en ekstern revisor og intern revisor er Knud Erik
8. Eventuelt  

Knud Erik ønsker som suppleant at komme på maillisten til indkaldelse af bestyrelsesmøder. Kontakt til Tirstrup området: Peter Kousted (peter@varbjerggaard.dk)

Formanden takkede for fremmødet.

Generalforsamlingen afholdtes i Kulturhotellets ”Krostuen” kl. 19.00 – 20.40. Der var 13 fremmødte

 

STRATEGI FOR EGNSNETTET 2018-2023

Bestyrelsens forslag til generalforsamling 2018

 Strategi 2018-2023:

 Målsætning:

I løbet af en 5 års periode at udbyde internetadgang med større kapacitet, stabilitet og driftssikkerhed. Opgraderingen gennemføres gradvist for ca. 30% af brugerne pr. år.

Abonnements pris:

100,- kr./md. Dog kan mindre stigning blive aktuel, hvis det er nødvendigt for at gennemføre opgraderingen.

Ydelse:

Kun internet og med mindst den kapacitet, der fås fra kommercielle udbydere via kobberledninger, 40-60 MB

Teknik:

Nyt sendeudstyr, eksternt/købt arbejde i bedst mulig balance mellem hensynet til økonomi og til opnåelse af målsætningen.

Økonomi:

Intet egentligt opsparingsmål. Den nuværende kapital, der ved årsskiftet 2017/18 udgør 1½ mio. kr., kan anvendes til opfyldelse af strategien. Det skal dog tilstræbes, at formuen som udtryk for likviditet udgør en reserve på ikke under ca. ½ mio. kr. til afholdelse af uforudsete udgifter.

Synlighed:

Kontakt til presse for omtale af foreningens arbejde eksempelvis, når strategiens mål er opnået for en gruppe brugere.

Evaluering:

Årligt forud for generalforsamlingerne.          

Strategien kræver ikke ændring af foreningens vedtægter. Strategien tager udgangspunkt i formålsbestemmelsen, der i § 2 taler om højhastigheds internetadgang på rimelige vilkår gennem ikke kommerciel drift.

Der er med opgradering af 30% af brugerne årligt og en samlet periode på 5 år indlagt en buffer i forhold til strategiens planlagte varighedsperiode. Den praktiske gennemførelse kan således ske under hensyn til den valgte teknik samt de økonomiske og mandskabsmæssige ressourcer. Der åbnes for køb af ekstern assistance, idet det dog fortsat er frivilligheden, der er Egnsnettets omdrejningspunkt og eksistensgrundlag.

Mht. ydelse skal medlemskab fortsat give adgang til bøvl-aftner og betalt problemløsning i det omfang, det er muligt. I det omfang de nye løsninger optimalt sikres ved bestemte løsninger mht. trådløs routning hos brugerne, åbnes mulighed for levering af udstyr til brugerne.

De årlige evalueringer kan eksempelvis foregå som kortfattede brugerundersøgelser eller som enkle konstateringer af status mht. opfyldelse af strategiens mål.

 Baggrund:

På generalforsamlingen i 2008 blev følgende strategi vedtaget:

 Status-quo-plus modellen

Målsætning:

At få et mere stabilt og hurtigere net, der kræver mindre vedligeholdelse. Investeringer skal ske i den næst-nyeste og dermed betalelige teknologi efterhånden som foreningens opsparing tillader det.

Abonnementspris:

100,- kr./md.

Ydelse:

Kun internet, 2-20MB til alle. Øget stabilitet og driftssikkerhed.

Teknik:

Først eksempelvis routning og inden for 2-3 år nyt sendeudstyr.

Foreningens økonomi:

Fortsat solid opsparing, hvoraf en mindre del løbende anvendes til forbedringer af nettet og ydelsen. Når tiden skønnes gunstig mht. pris/teknik købes nyt sendeudstyr mv.

 I perioden 2008-2017 er der arbejdet efter denne strategi, som på de fleste punkter er indfriet for de fleste brugere. For ikke at fortsætte den betydelige opsparing besluttede bestyrelsen, at der ikke skulle opkræves betaling de 2 sidste kvartaler i 2016.

 På generalforsamlingen i 2017 blev der under eventuelt ytret ønske om, at bestyrelsen fremlægger strategi for foreningens net på generalforsamlingen i 2018.

 På bestyrelsens møde i august blev det besluttet at afholde særskilt møde, hvor strategien kunne drøftes. I oktober afholdt bestyrelsen inkl. suppleanter strategmøde, der er mundet ud i nærværende forslag til strategi for de kommende 5 år.

 Bestyrelsen vurderer, at vi pt. leverer et billigt, men langsomt og ikke altid stabilt net. Bestyrelsen mener samtidig, ikke de gennemførte betalingsfri perioder tjener andet formål end at hindre yderligere opsparing. Foreningen er og skal fortsat være baseret på frivilligt arbejde, men omfanget af arbejde kræver flere kompetente frivillige, end de nuværende. Det har ikke været muligt at finde flere frivillige, og da økonomien tillader det ser vi det muligt at gennemføre en opgradering ved hjælp af eksternt firma i det omfang opgaven ikke kan løftes af de frivillige. Det købte arbejde kan efter behov omfatte hele pakken, dvs. programmering, opsætning og dokumentation, så vi selv har driften af området bagefter.

 6.Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

16.august 2017

Det anbefales at man betaler via PBS, da der fra 1.januar 2018 pålægges et gebyr på 40 kr pr. girokort. Denne information kommer også på næste udsendte girokort.

Venlig hilsen

bestyrelsen

« forrige  |   top  |   næste »
Servicetelefonen
3082 9002
Send en sms til 30829002 og oplys navn + adresse og hvad der er problemet. Vi kontakter dig inden for et døgn.
 
 

 

Priser og hastighed
Abonnement koster 100 kr/måned og betales kvartalsvis forud over PBS Betalingsservice
Ved oprettelse betales 600 kr og det inkluderer 6 mdr. netforbrug. Du vil normalt opleve en båndbredde i nærheden af 20Mb / 10Mb.
 
Egnsnettet tilbyder internet på Djursland.
Bor du i Rønde, Thorsager, Feldballe, Tåstrup, Tirstrup, Trustrup eller ethvert sted i området omkring disse byer, så kontakt os - Vi kan sikkert tilbyde dig en god internetforbindelse.
Dækningskort

Powered by CMSimple | Login